การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการภาคบรรยายเพื่อการอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการภาคบรรยายเพื่อการอบรมระยะสั้นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-005-05-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 03 -14 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเภสัชกรในประเทศไทยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล (ร้อยละ 32.8 ในปี พ.ศ. 2555) ทำให้มีการขยายงานและมีบทบาทสำคัญในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมมากขึ้น การทำงานกับผู้ป่วยต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทำงานในโรงพยาบาลมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยระบบการประเมินและรับรองโรงพยาบาล (Hospital accreditation) ดังนั้น การปฏิบัติงานของเภสัชกรบนหอผู้ป่วยอายุรกรรมจำเป็นต้องมีการทบทวนความรู้ให้ทันสมัยเสมอ มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยเรื่องการใช้ยา สามารถค้นหาปัญหาการใช้ยา แก้ไขและป้องกันปัญหาจากการใช้ยา ซึ่งหมายถึงมีทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากถึง 45,002 ครั้ง โดยเภสัชกรสามารถลดความรุนแรงจากปัญหาการใช้ยา ค่าใช้จ่ายในการใช้ยา และส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมได้ นอกจากนี้เภสัชกรต้องมีทักษะและความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นด้วย เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพชีิวิตที่ดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าวจึงได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุกรรม) เพื่อผลิตเภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน ดังนั้นจึงมีการจัดประชุมวิชาการเรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยในหออายุรกรรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวและผู้สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ด้านบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ให้มีความรู้ความเข้าใจในโรงที่พบบ่อยในผู้ป่วยอายุรกรรม ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคติดเชื้อที่พบบ่อย โรคไต โรคตับ โรคลมชัก การดูแลผู้ป่วยวิกฤตเบื้องต้น การติดตามวัดระดับยาในเลือด โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคหลอดลมอุดกั้น และโรคหอบหืด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เภสัชกรผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาอายุกรรม) และผู้ที่สนใจ
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านการบริการวิชาการในนามสถาบันหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อผลิตหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ