การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 7
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-002-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และ ระบบ Video conference ผ่าน โปรแกรม Zoom
วันที่จัดการประชุม 20 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแก่เภสัชกรในพื้นที่เขต 7 เภสัชกรในโครงการลดความแออัด เภสัชกรชุมชนทั่วประเทศ ในเรื่องโรคจิตเวช และ การใช้ยาในกลุ่มยาจิตเวช
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านบริบาลทางเภสัชกรรมให้กับร้านยาเครือข่ายให้มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและยาทางจิตเวช และระบบการกระจายผู้ป่วยรับยาจิตเวชที่ร้านขายยา
2.เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพบริการรับยาที่ร้านขายยา
คำสำคัญ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเครือข่าย, เขตสุขภาพที่ 7, โรคทางจิตเวช, ยาทางจิตเวช, ระบบกระจายผู้ป่วยรับยาจิตเวชที่ร้านขายยา
วิธีสมัครการประชุม
ลงชื่อผ่านทาง google form