การประชุมวิชาการ
แลกเปลี่ยน RDU community
ชื่อการประชุม แลกเปลี่ยน RDU community
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-002-06-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 10 ส.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ