การประชุมวิชาการ
Beyond ESAs in Renal Anemia
ชื่อการประชุม Beyond ESAs in Renal Anemia
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-001-05-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 14 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งภายในและภายนอก อย.
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Renal Anemia