การประชุมวิชาการ
(Online) PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class
ชื่อการประชุม (Online) PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-025-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 18 กรกฎาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน การเลือกใช้ยาคุมกำเนิดหรือกลุ่มอาหารเสริม หรือภาวะความไม่สบายกายและอาการวิงเวียน ต่างก็เป็นปัญหาและอาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วย หรือผู้ที่มีใช้บริการในร้านขายยา การซักประวัติรวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องยาที่ถูกต้อง และการดูแลสุขภาพองค์รวมจึงมีความสำคัญ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “PHARMACY SUMMER CAMP #The1st Class” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่รวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญกับปัญกาสุขภาพที่พบได้บ่อย เกี่ยวกับการให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาคุมกำเนิดที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย การเลือกทานอาหารเสริมโดยเฉพาะกลุ่ม Omega3 และการประเมินอาการและการเลือกใช้ยาที่รักษาอาการวิงเสียนบ้านหมุนให้กับผู้ป่วย รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรม และข้อมูลความปลอดภัย ข้อควรระวังในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดี ในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินลักษณะของผู้มาใข้บริการ และเลือกแนะนำยาคุมกำเนิด ที่เหมาะสมและปลอดภัย
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเลือกใช้และคุณสมบัติของอาหารเสริม โดยเฉพาะกลุ่ม Omega-3
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการ ความเข้าใจเรื่องการออกฤทธิ์ของยารักษาอาการวิงเวียน การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th