การประชุมวิชาการ
การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Application of Cannabis in cosmetics and Healthy products)
ชื่อการประชุม การประยุกต์ใช้กัญชาและกัญชงในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Application of Cannabis in cosmetics and Healthy products)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-003-04-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 20 -21 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย นิสิต จำนวน 20 คน , อาจารย์/บุคลากร จำนวน 15 คน และบุคคลภายนอก จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หนึ่งในพันธกิจของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรคือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ และหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560-25664 คือการให้บริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้การที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อีกทั้งยังมีความร่วมมือในด้านวิจัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศล้วนส่งผลให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสำอางเป็นอันมาก
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความรู้ความใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจึงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น การมีโรงงานรับจ้างผลิตทำให้การผลิตเครื่องสำอางเป็นไปได้ง่ายขึ้นจึงมีผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเครื่องสำอางเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางเลย ทางคณะเภสัชศาสตร์จึงจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเครื่องสำอางให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องการทบทวนหรือเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางในผู้บริโภคได้ด้วย นอกจากนี้การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวงการเครื่องสำอางทำให้มีการพัฒนาวัตถุดิบต่างๆ เพื่อช่วยให้เครื่องสำอางมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการนำวิทยาการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องสำอางก็เป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ได้อีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางและผู้สนใจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
คำสำคัญ
กัญชาและกัญชง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตตรีพร คล้ายแท้ หน่วยบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5596-3747 * หมดเขตรับสมครเข้าร่วมโครงการ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564