การประชุมวิชาการ
(online) How to optimize your water system
ชื่อการประชุม (online) How to optimize your water system
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-007-05-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 21 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ตรวจประเมิน GMP หรือระบบคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ระบบน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมยา ( pharmaceutical water use ) เป็นระบบน้ำที่มีความพิเศษเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่การเตรียมน้ำ ผลิตน้ำ จัดเก็บ และการกระจายน้ำไปใช้งาน ( generation , storage and distribution ) ต้องให้สอดคล้องตามข้อกำหนด GMP และน้ำที่ได้มีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดตำรายา ( pharmacopeia)ในการใช้ผลิตตำรับยาแต่ละประเภท ( dosage form) ซึ่งมีระดับความบริสุทธิ์แตกต่างกัน การวางแผนระบบน้ำจึงมีความสำคัญมากที่ต้องพิจารณาหลายด้านประกอบทั้งค่าลงทุนระบบน้ำ ค่าใช้จ่ายการผลิตน้ำ ในการเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้ง ระบบการทำให้น้ำบริสุทธิ์ ระบบการกำจัดและควบคุมชื้อจุลินทรีย์ เช่น ใช้ความร้อน หรือสารเคมี ซึ่งมีความสำคัญมากโดยเฉพาะการผลิตยาปราศจากเชื้อต้องปราศจากไพโรเจน หรือ bacterial endotoxins ขณะเดียวกันต้องผลิตน้ำให้มีคุณภาพตามกำหนด นอกจากนี้ต้องมีการบำรุงรักษาระบบน้ำให้คงสภาพที่ดี
วัตถุประสงค์
• เพื่อทราบ หลักการ และเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบระบบน้ำทีใช้ในอุตสาหกรรมยา
• เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการจัดการระบบน้ำให้สอดคล้องตามหลัก GMP
• เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ต้นทุนและคุณภาพของระบบน้ำในการวางแผนจัดการระบบน้ำ
• เพื่อทราบและเข้าใจการเกิดปัญหาและการแก้ไขคุณภาพระบบน้ำ เช่น biofilm ,rouging and passivation
• เพื่อทราบข้อกำหนดและแนวทางของมาตรฐานระบบน้ำ เช่น PIC/S GMP , ISPE Baseline Guide and ASME BPE
คำสำคัญ
water system, optimize,
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ เภสัชกรที่เข้าสัมมนาและผ่านการทดสอบ จะได้รับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ค่าลงทะเบียน : ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมฯ