การประชุมวิชาการ
โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชา และกัญชง จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อการประชุม โครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกัญชา และกัญชง จังหวัดอุบลราชธานี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-002-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 02 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานวัตถุเสพติดทางการแพทย์และกัญชาทางการแพทย์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 70
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับการปกป้องพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาและอาหารอย่างถูกต้องนั้น กองควบคุมวัตถุเสพติดได้มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคในแง่ของการให้การบริการ การกำหนดปริมาณอนุญาตการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาการให้อนุญาตจำนวนที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันในเบื้องต้น รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางการแพทย์ แต่ทั้งนี้การให้ความร่วมมือในส่วนของผู้ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างสมเหตุผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการรักษา
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ โดยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ถูกต้อง ตามกฎหมายและมีมาตรฐาน และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชง (Hemp) พ.ศ.2563 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อให้ความรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติงานและฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบเฝ้าระวัง และเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกสู่นอกระบบการควบคุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนแนวทาง ปฏิบัติการการอนุญาตการควบคุมและกำกับดูแลกัญชา กัญชง
2. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับกัญชงและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชง รวมถึงข้อกำหนด มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ กัญชงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและผลักดันให้
กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ และ ส่งเสริมการแปรรูปกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก
คำสำคัญ