การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เรื่อง "Is Blended learning Effective in Health Professional Education?"
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ พ.ศ.2564 เรื่อง "Is Blended learning Effective in Health Professional Education?"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-020-05-2564
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 17 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ