การประชุมวิชาการ
(Online)Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management
ชื่อการประชุม (Online)Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-024-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 เม.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ไขมันพอกตับ หรือ Fatty Liver เป็นหนึ่งในภาวะที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวหากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง ความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยารักษา รวมถึงการปรับพฤติกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Metabolic Associated Fatty Liver Disease and Management” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ Probiotics ในการร่วมรักษาภาวะไขมันพอกตับ การเลือกใช้ยาให้เหมาะสมและปลอดภัย การใช้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงภาวะไขมันพอกตับ ปัจจัยและผลกระทบทางสุขภาพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ ยารักษาภาวะไขมันพอกตับ และการให้คำแนะนำต่างๆ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริง และสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับได้อย่างมีมาตรฐาน

คำสำคัญ
ยารักษาภาวะไขมันพอกตับ.,ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค และผลกระทบต่อสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th