การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-007-06-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Event
วันที่จัดการประชุม 10 -11 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้นจนยากที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้ได้ทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของยาที่รักษาโรคเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เภสัชกรควรทราบ ความรู้ที่ทันสมัยของยาที่ใช้รักษาโรคเลือดไหลไม่หยุด (hemophilia) ยาใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง และกลุ่มยาใหม่ที่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ยารักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน และตำแหน่งการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาใหม่รักษาโรคข้อกระดูก เป็นต้
สำหรับปี พ.ศ. 2564 นี้ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดรูปแบบการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 19 ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์เท่านั้น และงดการจัดการบรรยายในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส SARs-COV-2 ที่เป็นสาเหตุโรค COVID-19 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยของยาใหม่
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
คำสำคัญ
เภสัชวิทยาของยาใหม่
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครลงทะเบียน ลงทะเบียนฟังบรรยาย ออนไลน์ผ่านระบบ Webex ค่าลงทะเบียน 1,000.- บาท (ค่าลงทะเบียนครอบคลุม PDF สไลด์ประกอบการบรรยาย) ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่งานคลังและพัสดุ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร on line ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่งทางโทรสาร (Fax) ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) มายังโทรสาร 02-644-4536 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6444536 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-6448700 - สิทธิพิเศษ ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้ารับฟังการบรรยายซ้ำ ผ่าน VDO rerun โดยกรอก E-mail และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียนได้ (การฟังบรรยายซ้ำไม่สามารถนำมาคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้)