การประชุมวิชาการ
(Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 1: “HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management
ชื่อการประชุม (Online) 2021 Pharmacy Education and Knowledge (PEAK) – Series 1: “HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-023-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 เม.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค เลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสมให้กับผู้ป่วย รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย ที่มีโรคประจำตัว และต้องใช้ยารักษาที่เฉพาะและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่มีจำนวนมากขึ้น และต้องการการดูแล และคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “HFrEF : What are the latest evidences and key issues in 2021 management” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหัวใจ ยารักษาโรค และอัพเดทผลการวิจัย แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจสำหรับปี 2564 การเลือกใช้ยาและการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคหัวใจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยารักษาโรคหัวใจ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการะบวนการรักษาผู้ป่วย การเลือกใช้ยา รวมถึงมีความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทันสมัย
คำสำคัญ
General knowledge, sign and symptoms of HF,Update ACC HF ECDP 2021
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th