การประชุมวิชาการ
(Online) Pharmaceutical TOR: Therapeutic equivalence criteria and Price performance framework
ชื่อการประชุม (Online) Pharmaceutical TOR: Therapeutic equivalence criteria and Price performance framework
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-022-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก และจัดซื้อยา ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อมาตรฐานอันดีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้หลักเกณฑ์นั้นได้ปรับไปตามสถานการณ์ และมีการอัพเดทองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพยา ชนิดต่างๆอยู่เสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “ Pharmaceutical TOR: Therapeutic equivalence criteria and Price performance framework ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และหลักการจัดซื้อยาที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดซื้อยาโดยการนำหลักการ Price Performance เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกยา เพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานที่ดีในการควบคุมคุณภาพและราคาเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ พรบ.จักซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดซื้อยาที่ดี และหลักปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ Price Performance
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดซื้อยา และสามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของตนเพื่อคุณภาพที่ดีในการจัดซื้อยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th