การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ “การดูแลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-004-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 30 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการนอนไม่หลับเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งความเครียด ปัญหาชีวิต อายุที่มากขึ้น การปรับเวลานอน การควบคุมอาหาร ซึ่งหลายคนประสบกับอาการนอนไม่หลับเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นยานอนหลับจึงเป็นทางเลือกของหลายคนที่มีความเชื่อผิด ๆ ว่าการควบคุมการนอนหลับด้วยการกินยานั้นเป็นเรื่องง่าย ผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับติดต่อกันหลายวัน มักจะปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาใกล้บ้าน แต่ในทางการแพทย์การซื้อยานอนหลับมารับประทานเองนั้น ถือเป็นเรื่องอันตราย เนื่องจากยานอนหลับจัดเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท การพิจารณาให้ยานอนหลับจะขึ้นอยู่กับอาการและการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเห็นควรจะให้ยานอนหลับเท่านั้น ดังนั้นหากร้านขายยาแผนปัจจุบันลักลอบจำหน่ายโดยมิได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดี เพราะถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อป้องกันการนำยานอนหลับไปใช้ในทางที่ผิด ดังนั้น เภสัชกรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวและสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้ โดยเฉพาะการให้คำแนะนำในเรื่องการนอนหลับและการให้คำปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับในเบื้องต้น รวมถึงเพื่อลดการใช้ยานอนหลับที่ไม่ปลอดภัย เภสัชกรควรมีความรู้ที่ทันสมัยในเรื่องยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยในการนอนหลับ เพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการให้คำปรึกษาเรื่องอาการนอนไม่หลับ และยาทางเลือกต่าง ๆ ที่ช่วยในการนอนหลับอย่างเหมาะสม ผ่านการให้ความรู้จากการอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับในร้านยา” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรมีความเข้าใจการวินิจฉัยโรคนอนไม่หลับ
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้เภสัชกรทราบแนวทางการรักษาโรคนอนไม่หลับ
3. เพื่อให้เภสัชกรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยาในการรักษาโรคนอนไม่หลับได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
นอนไม่หลับ, ยานอนหลับ, วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb_TCepr2VNbvWWRE_tNs9S8IK8YPBxgDQlqqNCfWz8muyUw/viewform (ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.medical-leaders-thailand.com , LINE OA : @465rczih หรือโทร คุณพัชรินทร์ 080-926-0190, 02-118-0873, คุณธนพร 084-388-7214)