การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “PHARMACIST AND TELEPHARMACY SERVICES IN THE LIGHT OF COVID-19”
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง “PHARMACIST AND TELEPHARMACY SERVICES IN THE LIGHT OF COVID-19”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-05-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 -29 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
Annual Meting ,งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี,NEW NORMAL
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ ฟรี ที่ www.thaihp.org โดยผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และทำแบบทดสอบหลังการประชุมจนจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE หน่วย