การประชุมวิชาการ
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก Cancer care refresh for Rx CMU preceptor
ชื่อการประชุม โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้อาจารย์แหล่งฝึก Cancer care refresh for Rx CMU preceptor
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-013-04-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 10 เม.ย. 2564 - 08 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เภสัชกรทั่วไป และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่สนใจ จำนวน 35 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขประเทศไทย และต้องอาศัยทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมกันรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างมาก ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาให้ทันสมัยและเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางคลินิกสูงสุดในการรักษา ดังนั้นเภสัชกรที่เป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยเช่นกัน

การฝึกให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และจำเป็นต้องมีอาจารย์แหล่งฝึกในการดูแลและให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติงาน ดังนั้นทั้งอาจารย์แหล่งฝึกและนักศึกษาควรจะมีการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การให้บริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
คำสำคัญ
Cancer care refresh