การประชุมวิชาการ
การประชุมเสวนาพิเศษเรื่อง "Telepharmacy”
ชื่อการประชุม การประชุมเสวนาพิเศษเรื่อง "Telepharmacy”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
วันที่จัดการประชุม 03 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประมาณ 50-100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 และความก้าวหน้านวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการแพทย์สาธารณสุขเพื่อสร้างรูปแบบงานด้านสุขภาพที่พัฒนาตอบสนองกับการปรับเปลี่ยนวิถีการให้บริการกับประชาชน ทั้งนี้เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาจะมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้านบริการสาธารณสุข ทางสมาคมฯ เห็นความสำคัญต่อการเพิ่มความรู้และรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในร้านยา จึงจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเภสัชกรชุมชน

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างงานบริการเภสัชกรรมทางไกล และเพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ผู้รับบริการต้องได้รับหลักการประกันการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลซึ่งเป็นการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยให้การบริบาลทางเภสัชกรรม และการบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เภสัชกรชุมชนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน รูปแบบการให้บริการทางเภสัชกรรมทางไกล รวมถึง Platform รูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล ที่สอดคล้องการปฏิบัติงานในร้านยาของตนเอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการให้บริการทางเภสัชกรรมทางไกล
2.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3.เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลเภสัชกรรมทางไกลอย่างเหมาะสมกับร้านยาของตนเอง
คำสำคัญ
มาตรฐานการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล กฎหมายสิทธิส่วนบุคคล กฎหมายสื่ออิเลกทรอนิกส์
วิธีสมัครการประชุม
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ที่ http://gg.gg/telepharmacy2021