การประชุมวิชาการ
การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
ชื่อการประชุม การวิจัย นวัตกรรม และการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร: กรณีศึกษา องค์การเภสัชกรรม และ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-004-05-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการจัดแบบ ประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar)
วันที่จัดการประชุม 14 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2. เภสัชกรทั่วไป 3. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการพัฒนาผลิต
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการวิจัยอย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมและระบบสุขภาพได้ นอกจากจะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนและในมหาวิทยาลัยแล้ว ทางหลักสูตรมีนโยบายที่จะบริการวิชาการความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย ให้กับอาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เภสัชกร และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะความรู้ด้านสมุนไพร รวมทั้งการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากจะให้ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่ายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเวทีกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2. เพื่อเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดโลกทัศน์ ในการเรียนรู้ประสบการณ์จริงด้านเภสัชศาสตร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชา
3. เพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรที่ต้องการเก็บคะแนน CPE
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์