การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายภาพและการตกแต่งรูปภาพสำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-010-05-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 19 -21 พฤษภาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 25 คน เภสัชกรประจำแหล่งฝึก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาพถ่ายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อชนิดภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบสไลด์โชว์ หรือประกอบการทำสไลด์เพื่อนำเสนองาน เพราะภาพถ่ายที่ดีสามารถสื่อความหมายแทนตัวหนังสือหลายบรรทัด และทำให้สื่อมีความน่าสนใจ เภสัชกรและบุคคลากรสุขภาพทุกคน ล้วนต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อสำหรับเผยแพร่ความรู้ หรือนำเสนอสารสนเทศสุขภาพ ไม่มากก็น้อย ดังนั้น ทักษะในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสำหรับใช้ประกอบการทำสื่อในรูปแบบต่างๆ จึงจัดเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับการสร้างสื่อสุขภาพที่ดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการถ่ายภาพ การวางองค์ประกอบภาพและตำแหน่งของวัตถุเป้าหมายในภาพ การควบคุมปริมาณแสงผ่านความไวชัตเตอร์และขนาดรูรับแสง การถ่ายภาพลักษณะชัดลึกและชัดตื้น white balance ชนิดของสีและไฟล์รูปภาพ การตกแต่งและจัดการภาพถ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เช่น การปรับความคมชัด คอนทราสท์ ความอิ่มตัวของสี การปรับแต่งสีและสมดุลภาพด้วย Level และ Curve การลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกจากภาพถ่าย การทำพื้นหลังโปร่งแสง การซ้อนภาพถ่ายหลายเลเยอร์ การปรับแต่งภาพถ่ายด้วยฟิลเตอร์ลักษณะต่างๆ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ในหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพดิจิทัลและความรู้พื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพประเภทต่างๆ สำหรับการพัฒนาสื่อสุขภาพ
3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ ปรับปรุง และตกแต่งภาพถ่ายเพื่อการพัฒนาสื่อ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th