การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง The New Normal COVID-19: Challenging the Pharmacists’ Role
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง The New Normal COVID-19: Challenging the Pharmacists’ Role
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-009-06-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 12 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรทั่วไป จำนวน 200 คน 2. บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 50 คน 3
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เหตุการโรคระบาด COVID-19 ทำให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวกันอย่างรวดเร็ว ได้มีผลกระทบไปในหลายด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ซึ่งทำให้เกิดสังคมที่มีความปกติวิถีใหม่ในการดำเนินชีวิตช่วง COVID-19 หรือหลัง COVID-19 ตลอดจนการดูแลสุขภาพอันเป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการให้ความรู้และการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง การเสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ นโยบาย สังคมและ สุขภาพจิต ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทในวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลที่ดีต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้ติดตามความก้าวหน้า ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ทางสังคมในด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เกิดขึ้นช่วง COVID-19 หรือหลัง COVID-19 ได้อย่างมั่นคง โดยการจัดงานประชุมในปีนี้จะมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เรื่องวัคซีน นโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้วัคซีนป้องกันโรค COVID19 การจัดการความเครียดในสถานการณ์ COVID-19 และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรต้านไวรัส ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่น ๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 และนโยบายของประเทศไทยเกี่ยวกับการใช้วัคซีน การจัดการความเครียดในสถานการณ์ COVID-19 และการส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรต้านไวรัส
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกรสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th