การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 9
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-03-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 06 มี.ค. 2564 - 12 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ อาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรค ยารักษาโรค และแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (รวมถึงเภสัชกร) ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้เหล่านี้ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์โรคและแนวทางการรักษาโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้ยาต่อไป โครงการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2556 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงคาดว่าโครงการประชุมวิชาการที่จะจัดในปีงบประมาณ 2564 นี้ ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 9 จะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมาและสามารถดำเนินโครงการ ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน
2. พัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกรบุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการประชุมวิชาการและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ @http://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/register.php รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ โทรศัพท์ 0-4535-3603 อนึ่ง สำหรับบุคลากรของรัฐจากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CPE UBU) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเริ่มสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์โครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป