การประชุมวิชาการ
(Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020
ชื่อการประชุม (Online) What’s new in new Thailand GERD Guideline 2020
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-021-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันแประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จานวนมาก จากการสารวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล และจานวนผู้ที่โทรมาขอคาปรึกษากับกรมสุขภาพจิตทางสายด่วน 1323 เพิ่มขึ้นจาก 20-40 รายในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.63 เป็น 600 รายในเดือน มี.ค.63 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 630 รายในเดือน เม.ย.63 ซึ่งเมื่อเกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลาไส้ หรือหลอดอาหารจะทางานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ซึ่งสมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง นี้ผู้ป่วยจานวนมากที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จะมาใช้บริการที่ร ้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้อ งต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ จึงมีความสาคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยกรดไหลย้อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ป่วย เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสานึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อ สารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
GERD guideline, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressan
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th