การประชุมวิชาการ
(Online) Let’s Talk About Gut Health
ชื่อการประชุม (Online) Let’s Talk About Gut Health
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-020-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 27 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัญหาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเป็นอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ยังเป็นปัญหาที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญและมีการอัพเดทข้อมูลความรู้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Let’s Talk About Gut Health” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ได้แก่ อาการปวดเกร็งช่องท้อง และภาวะท้องผูก การเลือกใช้ยาในการรักษาสำหรับโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารแต่ละชนิด รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยา การดูแลตนเองของผู้ป่วย และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเกร็งช่องท้อง และอาการท้องผูก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ ของยารักษา ข้อควรระวังในการใช้ และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ในการรักษาอาการปวดเกร็งในช่องท้อง และภาวะท้องผูก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th