การประชุมวิชาการ
(Online)How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?
ชื่อการประชุม (Online)How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-019-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 มิ.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยาเภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการและความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการปวด หรือการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อ หรืออาการอักเสบของเส้นเอ็นถือเป็นอาการที่พบได้บ่อยและมีความเสี่ยงในการเกิดซ้ำและต้องได้รับการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ“How to optimize Functional Outcome in muscle and tendon injuries?”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยาลดปวดให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวกล้ามเนื้อหรือมีการอักเสบของเส้นเอ็นรวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการเลือกใช้ยารักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษา
มาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอากาปวดกล้ามเนื้อและอาการอักเสบของเส้นเอ็น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุการเกิดอาการปวดและอักเสบ หลักการรักษา และการป้องกันการเกิดซ้ำ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ หลักการเลือกใช้ยาในการรักษา อาการปวกและการอักเสบ และความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
injuries,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th