การประชุมวิชาการ
การประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Antihypertensive management in chronic kidney disease patients:Overview of the 2021 KDIGO hypertension guideline”
ชื่อการประชุม การประชุม T-RPG Webinar 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง “Antihypertensive management in chronic kidney disease patients:Overview of the 2021 KDIGO hypertension guideline”
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-05-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 08 พ.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการและควบคุมระดับความดันโลหิตโดยการเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง เข้าใจความแตกต่างของยาลดความดันโลหิตในแต่ละกลุ่ม ทราบถึงเป้าหมายการรักษาที่เป็นปัจจุบัน แนวทางการเลือกใช้ยาลดความดันโลหิต และการวางแผน ติดตามผลการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยแต่ละรายอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
T-RPG ,Antihypertensive, kidney disease
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.thaihp.org โดยผู้สมัครลงทะเบียนจะต้องเข้าฟังตามที่กำหนด และทำแบบทดสอบหลังการประชุมจนจบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 70% จึงจะได้รับหน่วยกิต CPE 1.5 หน่วย