การประชุมวิชาการ
(online) New Terminal Panel HEPA filter for Life Science
ชื่อการประชุม (online) New Terminal Panel HEPA filter for Life Science
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-005-04-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 เม.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานดังนี้ ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจัยสำคัญสำหรับห้องสะอาดในโรงงานผลิตยาเพื่อทำให้คุณภาพอากาศสะอาด ตามข้อกำหนดของ GMP ทั้งด้านอนุภาคและจุลินทรีย์ ได้แก่ แผ่นกรองอากาศ ที่รู้จักกันดีและมีบทบาทมากกว่าทศวรรษนั่นคือ แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA filter) ทำหน้าที่ป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางกายภาพและจุลินทรีย์ที่อาจเข้ามาปนเปื้อนในกระบวนการผลิตโดยการดักจับฝุ่นและจุลินทรีย์ แผ่นกรองอากาศ HEPA filter มีความสามารถในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1-0.3 ไมครอน ซึ่งเป็นอนุภาคที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมถึงจุลินทรีย์ด้วย HEPA filter มีหลากหลายชนิด การเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจาณาทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและต้นทุนประกอบ นอกจากการเลือกใช้ HEPA filter แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การติดตั้ง HEPA filter ต้องไม่ทำให้ HEPA filter เสียหายชำรุด การติดตั้งสมบูรณ์ ไม่มีการรั่วซึมของอากาศ ซึ่งจำเป็นต้องทดสอบความสมบูรณ์ของการติดตั้ง (installed filter leakage test) นอกจากนี้ อุณหภูมิและความชื้นของห้องสะอาดก็เป็นปัจจัยสำคัญของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในห้องสะอาด และอาจทำให้ HEPA filter เสียหาย ดังนั้นการใช้ การดูแลรักษา HEPA filter ที่ถูกต้อง และการตรวจติดตามสภาวะของห้องสะอาด (environmental monitoring) เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะยืดอายุการใช้ HEPA filter และคงสภาพของห้องสะอาดตามข้อกำหนด GMP ส่งผลต่อยาที่ผลิตให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกใช้งาน HEPA filter ให้เหมาะสมกับการผลิตยา
2. เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางด้านนวัตกรรมแผ่นกรองอากาศ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการติดตั้ง HEPA filter ที่ถูกต้อง
4. เพื่อเข้าใจวิธีลดต้นทุนโดยรวม (Total Cost of Ownership) จากการใช้งานแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
คำสำคัญ
HEPA filter, แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง, อากาศสะอาด, environmental monitoring
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการสอบครั้งนี้จะได้ 1.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง