การประชุมวิชาการ
(Online) Allergy and Pain Management
ชื่อการประชุม (Online) Allergy and Pain Management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-017-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 21 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเจ็บป่วยที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ได้แก่ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้ และอาการปวด ที่เป็นอาการที่ผู้ป่วยมักจะเป็นซ้ำและต้องได้รับการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Allergy and Pain Managment” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยา ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสมในอาการที่มักพบได้บ่อยในร้านขายยา ได้แก่ อาหารภูมิแพ้ และอาการปวด รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการ ภูมิแพ้ อาการปวด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ และมีการอาการปวดบ่อยครั้ง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ การเลือกใช้ยา กลุ่มยาต้านฮีตามีนชนิดไม่ง่วงนอน และกลุ่มยาลดอาการปวดกลุ่ม COX-2 inhibitors
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th