การประชุมวิชาการ
(Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
ชื่อการประชุม (Online) Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)” การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-016-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย ซึ่งมีผลกระทบทั้งระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง และอาการมักจะเกิดการเป็นซ้ำ หรือต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปรับพฤติกรรมต่างๆ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Managing concomitted disease airway and skin allergy (Case study)”
การจัดการโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง การดูและและการประเมินอาการของผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และการเลือกใช้ยา ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้
2เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจจำแนกอาการของโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจ
และผิวหนัง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับภูมิแพ้ ที่พบร่วมกันในทางเดินหายใจและผิวหนัง สามารถเลือกใช้ยารักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pa.or.th