การประชุมวิชาการ
(Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management
ชื่อการประชุม (Online) Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการนอนไม่หลับ หรือปัญหาทางด้านการนอนหลับเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากขึ้น และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ลดคุณภาพในการใช้ชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษา และการให้คำแนะนำที่เหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “Introducing New Wakefulness promoting agent, a paradigm shift in excessive sleepiness management” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหรืออาการนอนไม่หลับ การประเมินอาการและการเลือกใช้ยา และการให้คำแนะนำ ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคนอนไม่หลับ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจจำแนกอาการของโรคนอนไม่หลับ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการะบวนการรักษาผู้ป่วย การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม และการให้คำแนะนำ
คำสำคัญ
Narcolepsy Treatment & Management
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th