การประชุมวิชาการ
(Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
ชื่อการประชุม (Online) A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-014-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการของโรคทางผิวหนังถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยและมักจะเกิดการเป็นซ้ำ หรือต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “A Holistic Approach for Candidiasis in Pharmacy Community” เจาะลึกโรคติดเชื้อราแคนดิดา และการเลือกยาพร้อมคำแนะนำที่ถูกต้อง
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางผิวหนัง และการตือเชื้อ Candidiasis การดูแลผู้ป่วยแบบ Holistic Approach การประเมินอาการและการเลือกใช้ยา ในการดูแลผู้ป่วยให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของโรคทางผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจจำแนกอาการจองโรคทางผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อ cadidiasis ที่พบได้บ่อย
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจการรักษาผู้ป่วยแบบ Holistic approach การเลือกใช้ยาที่เหมาะสม และการให้คำแนะนำในการปรับพฤติกรรม
คำสำคัญ
เชื้อรา,candidiasis
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th