การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 17 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ การออก การต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประกาศฯทั้ง 2 ฉบับมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มขั้นตอนกระบวนงานรวมถึงระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนตำรับยา การเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฯ จึงได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวแก่เภสัชกรด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับการขอ การออก การต่ออายุ หนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันของสถานที่ผลิตยาในต่างประเทศ
2) ผลกระทบต่างๆที่มีต่อการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ยา และสามารถวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
GMP Clearance, Renewal, GMP certificate, Oversea manufacturer
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.rapatregistration.com/register.php