การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ครั้งที่ 1 (Ambulatory Medicine Vol. 1”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9 หัวข้อ “ฟื้นฟูวิชาการอายุรศาสตร์ครั้งที่ 1 (Ambulatory Medicine Vol. 1”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-001-01-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องมเหสักข์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สาธารณสุข โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
วันที่จัดการประชุม 06 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นิสิตแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 2 จำนวน400 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ด้านอายุรศาสตร์ ซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนมาก และในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยหนึ่งรายอาจใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาดูแลรักษาร่วมกัน การสื่อสารและทำงานร่วมกัน
แบบสหสาขาวิชาชีพ จึงมีความสำคัญมากและควรพัฒนาไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูและรักษาผู้ป่วยสูงสุด
กลุ่มงานอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จัดโครงการประชุมนี้ เพื่อให้ความรู้ การดูแลและรักษาโรคให้กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้อง
เหมาะสมตามมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้รับความรู้ทางวิชาการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง
2.เป็นการพัฒนาบุคคลากรทางด้านวิชาการเพื่อรองรับการขยายงานทางวิชาการในอนาคต
3.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายสุขภาพของเขตบริการสุขภาพที่ 2
คำสำคัญ
Ambulatory Medicine, วิชาการอายุรศาสตร์, สหสาขาวิชาชีพ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทรศัพท์ 0 5540 9999 ต่อ 3301, 1124 โทรสาร 0 5540 9999 ต่อ 1124