การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 21/2564 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 21/2564 เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-012-06-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 -25 มิถุนายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย รวมประมาณ 200 คน ประกอบด้วย : เภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรสาขาอื่นที่สนใจ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 29.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการฯ นี้ จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และตอบสนองต่อนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งในลักษณะการให้บริบาล
เภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรง และการพัฒนาศักยภาพของทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases) นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และหน้าที่ของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วย โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด สามารถนำความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์และงานวิจัยมาบูรณาการใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผนการให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยา ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบื้องต้นได้ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการปฏิบัติตัวระหว่างที่ใช้ยาดังกล่าว
2. นำข้อมูลเชิงประจักษ์ และ/หรือ ผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
3. ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและในชุมชน
4. ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดในหน่วยงานโดยมีความสอดรับกับนโยบายด้านแผนการให้บริการผู้ป่วยโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกและข้อมูลเชิงประจักษ์
คำสำคัญ
การบริบาลเภสัชกรรมสู่ความเป็นเลิศในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (Excellent Pharmacy Practice in Cardiovascular Diseases)
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.epiccmu.com/