การประชุมวิชาการ
All’s About Warfarin Interaction (EP.3)
ชื่อการประชุม All’s About Warfarin Interaction (EP.3)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสกิจกรรม 1011-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม Online Webinar
วันที่จัดการประชุม 25 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาภาวะอุดตันของหลอดเลือด โดยเฉพาะยา Warfarin ที่มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน แต่เนื่องจากเป็นยาที่มีดัชนีในการรักษาแคบ จึงอาจจะพบปัญหาจากการใช้ยาได้ โดยเฉพาะความซับซ้อนของอันตรกิริยาของยา Warfarin ที่เกิดขึ้นได้กับทั้งภาวะโรคร่วมของผู้ป่วย ยา สมุนไพร อาหารเสริม หรืออาหารอื่นที่ผู้ป่วยได้รับ ซึ่งทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ผลในการต้านการแข็งตัวของเลือดลดลง หรือเพิ่มขึ้นมากจนเกิดภาวะเลือดออกที่รุนแรงได้ แต่เนื่องจากข้อมูลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเภสัชกรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามาถนำไปปรับใช้ในการประสานการทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ และให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วยจนสามารถรับประทานยาได้ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา warfarin
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานประชุม สามาถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการให้คำแนะนำดูแลผู้ป่วย และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆได้เป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด
คำสำคัญ
warfarin, Drug Interaction
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมวิชาการออนไลน์ (Webinar) เรื่อง“ALL's About Warfarin Interaction (EP.3)” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.45 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex รับจำนวนจำกัด!!!!! ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่เกิน 500 ท่าน เงื่อนไขในการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1.5 หน่วยกิต ประกอบด้วยการดำเนินการ 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.ผู้เข้าร่วมประชุมต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 2.ในวันที่ทำการอบรมต้องทำการยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบในช่วง 15 นาทีแรกของการอบรม/สัมมนา 3.ผู้เข้าร่วมประชุมต้องทำแบบทดสอบและส่งตามเวลาที่กำหนด (จำกัดเวลาการทำข้อสอบภายในเวลา 23.59 น. ในวันที่สัมมนา) และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70 เปอร์เซ็นต์