การประชุมวิชาการ
Role of Pharmacist in Anticoagulant Drugs
ชื่อการประชุม Role of Pharmacist in Anticoagulant Drugs
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-004-04-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 25 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลจำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่มีความรุนแรงระดับต้นๆ ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) เป็นยาที่มีความจำเป็นในการใช้ป้องกันและรักษาโรคและภาวะภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่จะเกิดตามมา ซึ่งในปัจจุบันนอกเหนือจากยา Warfarin ยังมียาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Novel Oral Anticoagulants: NOACs) ซึ่งมีแนวโน้มและบทบาทการใช้มากขึ้น แต่ยากลุ่ม NOACs ยังจัดว่าเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ทั้งความเสี่ยงด้านโรค ความเสี่ยงด้านยา ที่สามารถก่อให้เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์เล็กน้อย จนถึงรุนแรงและเสียชีวิตได้ โดยเภสัชกรเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งในแง่ของการให้คำแนะนำทั้งแก่แพทย์และผู้ป่วยในการบริหารยา อันตรกิริยาระหว่างยาและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผลการใช้ยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือไปจากบทบาทของเภสัชกรในการบริหารความเสี่ยงของยา เรื่องของการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลรวมถึงการจัดซื้อหาเวชภัณฑ์ยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่เภสัชกรทุกโรงพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ทางสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทไบเออร์ไทย จึงจัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานจริง ในเรื่องดังกล่าวขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเภสัชกรโรงพยาบาลในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม แก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Novel Oral Anticoagulants: NOACs)
2. เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่ (Novel Oral Anticoagulants: NOACs) ได้ประโยชน์จากยาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงจากยาน้อยที่สุด
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนตวามรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลรวมถึงการจัดซื้อหาเวชภัณฑ์ยา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทาง online