การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ หัวข้อ “Challenges in Health Promotion and Innovation” (รูปแบบออนไลน์)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ หัวข้อ “Challenges in Health Promotion and Innovation” (รูปแบบออนไลน์)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-003-03-2564
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 16 -18 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์ ในคณะและศูนย์สุขศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาในศูนย์สุขศาสตร์ เภสัชกร แพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป บุคลากรทางการแพทย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีการประชุมคณบดีศูนย์สุขศาสตร์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 และเนื่องจากความรู้ทางสุขศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางสุขศาสตร์จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานและรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ศูนย์สุขศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำ ทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อบุลาการทางการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิจัย นวัตกรรมและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาคณะแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของเภสัชศาสตร์ และคณะกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ ทางเภสัชศาสตร์ การแพทย์ ให้อาจารย์ นักศึกษา แพทย์และผู้สนใจได้รับทราบ
3. เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอก
4. เพื่อบูรณาการวิชาการทางด้านสุขศาสตร์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
รับสมัครออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://www.med.tu.ac.th/webmed/?p=5158