การประชุมวิชาการ
การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ชื่อการประชุม การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-002-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้ที่สนใจจำนวน 500 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีข้อควรระวัง เนื่องจากการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์อาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์จะมีการเจริญเติบโตและสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ถ้ามีสารหรือยาบางชนิดไปกระทบกระเทือนต่อการแบ่งเซลล์ อาจทำให้อวัยวะนั้นมีความผิดปกติหรือหยุดเจริญเติบโตได้ ซึ่งจะผิดปกติมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์และปริมาณสารที่ได้รับ ส่วนหญิงให้นมบุตรที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อรักษาหรือควบคุมอาการของโรค ควรพิจารณาแนวทางการใช้ยาให้เหมาะสม เพื่อให้ทารกได้รับยาที่ขับออกมาทางน้ำนมของมารดาให้น้อยที่สุด
เนื่องจากแนวทางการเลือกใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรมีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกาย ทำให้ยาบางชนิดสามารถส่งผ่านรกหรือน้ำนมของมารดาไปสู่ทารกได้ เมื่อมีการสั่งจ่ายยาในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของยาต่อทารกทุกครั้ง ดังนั้นเภสัชกรจึงควรเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาแก่กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรมีความจำเป็นต้องทราบแนวทางปฏิบัติในการใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร จึงได้จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง “การเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร” เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสร้างความปลอดภัยจากการจ่ายยาในผู้ป่วยที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกรในการเลือกใช้ยาสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
- เพื่อให้เภสัชกรสามารถใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านทางลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5r9NXsQUhblnAefHHpdOnOFQFJbjo_Ik8EsOpbcFxUQgr-w/viewform ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.medical-leaders-thailand.com , LINE OA : @465rczih หรือโทร คุณพัชรินทร์ 080-926-0190, 02-118-0873 คุณนวพรรษ 080-246-3035