การประชุมวิชาการ
Upstream to Downstream on Drug Quality
ชื่อการประชุม Upstream to Downstream on Drug Quality
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 27 มีนาคม 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใน โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จำนวนประมาณ 200-300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันยาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาความเจ็บป่วย โดยทั้งการบำบัด บรรเทาอาการทุกข์ทรมาน เช่น อาการปวด หรือไม่สบายอันเนื่องมาจากการดำเนินของโรคต่างๆ และโดยการกำจัดสาเหตุของโรค หรือป้องกันโรคแทรกซ้อนในอนาคต เช่น ยาลดระดับไขมันในเลือด ยารักษาโรคลมชัก เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคัดสรร จัดหายา จะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถเลือกยาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของยาและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยได้มากขึ้น
เภสัชกร เป็นบุคลลากรทางการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นที่กระบวนการคัดเลือกยา ไปจนถึงให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากการใช้ยา และรวมถึงมีความปลอดภัยสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมมาตรฐานยาตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งคือการควบคุมที่โรงงานการผลิต ไปจนถึงปลายน้ำซึ่งคือหลังจากนำส่งมอบยาแก่คนไข้ ก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมดูแล ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการเฝ้าติดตามความปลอดภัยหลังจากนำยาออกสู่ท้องตลาด
บริษัท โนวาร์ตีส(ประเทศไทย) จำกัด แผนกธุรกิจแซนดอส จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมการตลาด(ประเทศไทย) ในการจัดประชุมวิชาการต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร ในรูปแบบ Webinar online หัวข้อ Upstream to Downstream on Drug Quality ขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้มีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ การควบคุมคุณภาพยาของโรงพยาบาล
2. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม และระหว่างเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สม้ครทางออนไลน์เท่านั้น