การประชุมวิชาการ
(Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
ชื่อการประชุม (Online) New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-011-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการของโรคทางเดินอาหารถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยและต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสม
เพื่อการรักษาที่ยั่งยืน Probiotics เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับการศึกษาวิจัย และได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ความเข้าใจและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้โพรไบโอติกให้เหมาะสมจึงสำคัญที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วบ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “New probiotic, Bacillus Clausii and Gut health” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ Probiotics ในการร่วมรักษาโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะข้อบ่งชี้ของ probiotic กลุ่ม Bacillus Clausii ในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงการพิจารณาเลือกใช้โพรไบโอติก ให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเลือกใช้ probiotics ในการรักษาโรคทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ probiotics และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับการรักษาโรคทางเดินอาหาร
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการทำงาน ข้อบ่งใช้และความปลอดภัยในการใช้โพรไบโอติกกลุ่ม Bacillus Clausii
คำสำคัญ
ข้อบ่งใช้และการเลือก probiotic กลุ่ม Bacillus Clausii
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th