การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 17 -19 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย 1.แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 2.แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ 3.อายุรแพทย์โรคไต 4.ศัลยแพทย์ทั่วไป 5.พยาบาล 6.เภสัชกร 7.นักเทคนิคการแพทย์ 8.นักโภช
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญมากในวงการแพทย์ สามารถทำให้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง อาทิเช่น ไตวายเรื้อรัง ตับแข็ง และหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้าย ได้มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วิชาความรู้ทางการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้มีวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการรักษา,การใช้ยาและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ ที่นำมาใช้ในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ที่เกี่ยวข้องในวงการปลูกถ่ายอวัยวะ จะต้องติดตามความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้ให้ทัน สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยและหน่วยปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลศรีนครินทร์
จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะ ด้านการรักษา แก่สมาชิก
2. เพื่อเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะแก่สมาชิก
3. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายให้มากขึ้น
4. เพื่อเพิ่มคุณภาพอวัยวะที่นำมาใช้ปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
คำสำคัญ
Annual Meeting in Organ Transplantation 2021
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดและสํารองที่นั่งได้ที่ การประชุมแบบ Onsite และ Online คุณนงนุช ขัตติยะ สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-7166181-4 E-mail address: webmaster@transplantthai.org Website: www.transplantthai.org