การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ระบบ Online)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2564 เรื่อง “หัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม” (Current Issues in Pharmacy Administration) (ระบบ Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-016-04-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 28 -30 เมษายน 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวนประมาณ 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และมีโครงสร้างอันประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งของโรงพยาบาล โดยที่กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจอันหลากหลายและมีความซับซ้อนของกระบวนงาน ดังนั้น เภสัชกรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานต่าง ๆ จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจึงนับเป็นความท้าทายของเภสัชกรในทุกระดับที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ภายใต้เป้าหมายที่นำไปสู่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อปัจจุบันในการจัดการทางเภสัชกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรได้มีความรู้และทักษะในการจัดการทางเภสัชกรรม โดยการประชุมประกอบด้วยการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งข้อเสนอในมุมมองของผู้เข้าร่วมประชุมผสมผสานกัน ซึ่งการประชุมมุ่งเน้นในหัวข้อนวัตกรรมเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การบริหารเวชภัณฑ์ การบริหารองค์กร และการออกแบบระบบงาน อนึ่ง การจัดการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกร ตลอดจนเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรม) ของสภาเภสัชกรรมด้วย
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีทักษะในการจัดการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาต่าง ๆ ในหัวข้อปัจจุบันดังต่อไปนี้
2.1 นวัตกรรมเทคโนโลยีในทางเภสัชกรรม
2.2 กฎระเบียบด้านการบริหารบุคคล การบริหารเวชภัณฑ์
2.3 การบริหารองค์กร
2.4 การออกแบบระบบงาน
คำสำคัญ
Current Issues, Pharmacy Administration, การจัดการทางเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
Online