การประชุมวิชาการ
(Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง
ชื่อการประชุม (Online) หลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-010-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 28 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค การเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคทางเดินอาหารถือเป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อย และมักเกิดซ้ำ และต้องการการดูแลพร้อมกับการปรับพฤติกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการใน องค์ความรู้ชุด “แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านขายยา” ขึ้นทั้งหมด 3 ครั้ง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่ แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกายสำหรับเภสัชกรชุมชน หลักการดูแลผู้ป่วยท้องผูกที่พบบ่อยในร้านยา และหลักการเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการและการเลือกใช้ยารักษากลุ่มโรคทางเดินอาหารให้แก่ผู้ป่วย พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่จะช่วยให้การควบคุมอาการดีขึ้น รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินอาการและความรุนแรงของอาการของโรคทางเดินอาหาร ได้แก่ ภาวะย่อยอาหารผิดปกติไร้เหตุทางกาย อาการท้องผูกและภาวะปวดท้อง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้ยาในการรักษา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกฤทธิ์ การเลือกใช้ยารักษาโรคทางเดินอาหาร การเลือกใช้โพรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้อง

เนื้อหา
โพรไบโอติก คืออะไร
เป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาและดูแลสุขภาพ ด้วยโพรไบโอติก การพิจารณาการศึกษาของแต่ละสายพันธุ์รวมทั้งข้อมูลการแนะนำจากแนวทางการรักษาของแพทย์ การพิจารณาใช้โพรไบโอติกสายพันธุ์ต่างๆในการรักษาโรค อาทิ สำหรับรักษาภาวะปวดท้อง ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง การศึกษายืนยันในการเลืกใช้โพรไบโอติกเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
กดสมัครเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง 3 วัน Gastro Series : แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยในร้านขายยา