การประชุมวิชาการ
(Online)แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
ชื่อการประชุม (Online)แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-006-02-2564
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2564
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรโรงพยาบาลมีบทบาทสำคัญในการรักษามาตรฐานและเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ประชาชน เภสัชกรผู้รับผิดชอบจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยและถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก และจัดซื้อยา ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อมาตรฐานอันดีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้หลักเกณฑ์นั้นได้ปรับไปตามสถานการณ์ และมีการอัพเดทองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพยา ชนิดต่างๆอยู่เสมอ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์จริงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: กรณีศึกษาวิธีการจัดซื้อเฉพาะเจาะจง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 และหลักการจัดซื้อยาที่ดี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดซื้อยาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม และการเพิ่มการเข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ พรบ.จักซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดซื้อยาที่ดี และหลักปฏิบัติในการจัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดซื้อยา และสามารถนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของตนเพื่อคุณภาพที่ดีในการจัดซื้อยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th