การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง How Hyaluronic Acid Eyedrops Fit Into Dry Eye Treatment
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-005-03-2564
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 17 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกร ทราบถึงปัจจัย สาเหตุของโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาและการรับมือกับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของอาการตาแห้งซึ่งเป็นโรคที่มักพบได้บ่อยในภาวะปัจจุบัน (การใส่หน้ากากอนามัย Mask-Associated Dry Eye-MADE, การใช้งานหน้าจอ VDT, Contact lens)
2. เพื่อเพิ่มพูลความรู้ให้กับเภสัชกร สามารถซักประวัติและวินิจฉัยสำหรับโรคตาแห้ง ในบทบาทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ (Primary care) เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้
3. เพื่อให้เภสัชกรทราบถึงข้อมูลของกลุ่มยาสำหรับรักษาโรคตาแห้งและเพิ่มทักษะในการให้คำแนะนำการจ่ายยา เพื่อรักษาโรคตาแห้งได้อย่างเหมาะสม
4. เภสัชกรสามารถให้คำแนะนำ วิธีการป้องกันและดูแลตนเองเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในการดูแลดวงตาในชีวิตประจำวันได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://pharmce.weebly.com/)