การประชุมวิชาการ
(online) Creating an Effective Validation Master Plan (VMP)
ชื่อการประชุม (online) Creating an Effective Validation Master Plan (VMP)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-003-03-2564
สถานที่จัดการประชุม webinar
วันที่จัดการประชุม 06 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ ผู้บริหาร ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดการและการวางแผนการตรวจรับรอง (qualification) และการตรวจสอบความถูกต้อง (validation) เป็นข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐาน PIC/S GMP ซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตยาแผนโบราณ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องจะต้องมีการวางแผนทุกกิจกรรม โดยให้พิจารณาวงจรชีวิตของสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ ระบบสนับสนุนการผลิต กระบวนการและผลิตภัณฑ์ และจัดทำเป็นเอกสารไว้ในแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง (validation master plan; VMP) หรือเอกสารเทียบเท่า
การจัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง มีความสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ ผู้จัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้องมีความรู้ ในระบบการผลิต ระบบคุณภาพ และการประเมินความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนในการจัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งมีผู้ทีมีความรู้ในการทบทวนอนุมัติ ดังนั้นการจัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามแผนที่ได้วางไว้
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง
• เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้จัดทำ เอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง
• เพื่อเรียนรู้การจัดทำเอกสาร เอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้องให้ถูกต้องสอคล้องกับข้อกำหนด GMP
• เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารแผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
validation master plan, VMP, แผนแม่บทการตรวจสอบความถูกต้อง, qualification, validation
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ ค่าลงทะเบียน สมาชิก TIPA คนละ 300 บาท บุคคลทั่วไป คนละ 500 บาท