การประชุมวิชาการ
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2564
ชื่อการประชุม โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2564
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-015-01-2564
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์
วันที่จัดการประชุม 28 ม.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพ การบริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ แก่ผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพ ของประเทศ ปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีการ จัดตั้ง “โครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical hub)” เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นวิชาซีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลการจัดการด้านยา ต้องมีการ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น เล็งเห็นว่า การเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้วน เภสัชบำบัดให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล จะเป็นพัฒนาขีดความสามารถของความรู้ความเข้าใจการใช้ยาในการรักษาโรคต่างๆ ที่มีการปรับปรุงแนวทางการรักษา (Clinical Practice Guideline) ในประเทศไทยและระดับนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
โครงการประชุมวิชาการ“เภสัชบำบัดร่วมสมัยสำหรับเภสัชกรเพื่อรองรับบริการโครงการศูนย์บริการการแพทย์ ชั้นเลิศ (Medical hub) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง วิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดร่วม สมัยระหว่างเภสัชกรโรงพยาบาล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น โดยจะ ดำเนินการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น และ คณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชิ่งเป็นคณะในศูนย์วิทยาศาสตร์สุชภาพร่วมกัน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1) เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นช่องทางในการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดร่วมสมัย
2) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น และ คณ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น
คำสำคัญ
เภสัชบำบัดร่วมสมัย