การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-003-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 10 -12 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 150 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในด้านการจัดการระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล แนวทางปัจจุบันและบทบาทเภสัชกรเกี่ยวกับการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจง (Precision Medicine) ในประเทศไทย การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะรูปแบบรับประทานที่เหมาะสม การเลือกใช้ยากลุ่มลดน้ำตาลในกระแสเลือด การจัดการกับภาวะความดันโลหิตสูง ยาที่ออกฤทธิ์ปกป้องเยื่อบุทางเดินอาหาร การจัดการความปวดในระยะต่างๆ การป้องกันภาวะหลอดเลือดดำที่มีการอุดตันจากลิ่มเลือด การเลือกใช้ยาหยอดตาแก้แพ้ การรักษาโรคมะเร็งโดยอาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างยากดภูมิในผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ ประโยชน์และผลข้างเคียงของกัญชา และเทคโนโลยีของการชลอวัยในปัจจุบัน ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
RCCP , Clinical Pharmacy , ประชุมวิชาการ , Ramathibodi Conference
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน • ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง ลงทะเบียนในเว็บไซต์ http://www.acmrrama.com/