การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564 (Short course of infectious diseases 2021)
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นประจำปี 2564 (Short course of infectious diseases 2021)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-002-03-2564
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 13 -14 มี.ค. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดต่อเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งทบทวนวิธีการวินิฉัยและรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบบ่อยและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาการให้การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโณคติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท