การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Important of Glucovigilance during COVID 19 pandemic
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Important of Glucovigilance during COVID 19 pandemic
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-002-02-2564
สถานที่จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
วันที่จัดการประชุม 23 ก.พ. 2564
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) และผู้สนใจ ประมาณ 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถิติผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมีจำนวนผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่ออันเนื่องมาจาก พันธุกรรม พฤติกรรมการรับประทานอาหารทั้งตัวผู้เป็นเบาหวานเองและครอบครัวที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย มีความเครียดและการดำเนินชีวิตอย่างไม่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ขาดการคัดกรองสุขภาพ และไม่ได้รับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการขาดความรู้และข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงทำให้ผู้มีภาวะเบาหวานคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้
ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ มีการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นการระบาดทั่วโลก ประเมินว่าขณะนี้ มีประชากรติดเชื้อมากกว่า 94 ล้านคน ทั่วโลก และมีข้อมูลว่าผู้เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีความรุนแรงของโรคและสูญเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่เป็นเบาหวาน
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็น ความสำคัญ จึงได้จัด สัมมนาออนไลน์หัวข้อ Important of Glucovigilance during COVID-19 pandemic โดยเนื้อหาของการประชุมจะมุ่งเน้นในเรื่องผลของโรค COVID-19 ในผู้เป็นเบาหวานทั้งในแง่ของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และภาวะแทรกซ้อนของการติดเชื้อนี้ รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับโรคเบาหวานในภาวะ New normal โดยใช้
วัตถุประสงค์
•มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการในการให้ความรู้หรือดูแลผู้มีภาวะเบาหวานในช่วงการระบาดของ COVID-19 รวมถึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน
•เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเพื่อพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยในกลุ่มของเภสัชกร
คำสำคัญ
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความสำคัญของ , Important of Glucovigilance
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์คลิก http://gg.gg/02232021-Glucovigilance