การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-001-01-2564
สถานที่จัดการประชุม การประชุมวิชาการ "เครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ” ครั้งที่ 1/2564
วันที่จัดการประชุม 21 ก.พ. 2564
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ในเรื่องการจัดการปัญหาเรื่องยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และบริการสร้างเสริมสุขภาพที่ช่วยเสริมบทบาทเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่มารับยาที่ร้านยาภายใต้โครงการลดความแออัด แนวทางการให้บริการของเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่ในยุคปกติวิถี และบทบาทเภสัชกรรมทางไกลที่จะเกิดขึ้นในภาวะ COVIDs ของประเทศ เภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาจะต้องเร่งพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถที่จะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการและเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในมิติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ( NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯ
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำแก่ประชาชนในงานสร้างเสริมสุขภาพและการเลิกบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่องบริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสำคัญ
ความรู้เรื่องโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การคัดกรองความเสี่ยง งานสร้างเสริมสุขภาพ บริการเลิกบุหรี่ เภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน online ที่ https://forms.gle/bm5cLDdNSw9uw7Bz6 หรือ Scan QR Code ลงชื่อสมัครใน google form ผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link การเข้าประชุมในระบบZoom แก่ผู้สมัครในวันที่ 20 กพ 64 ( ก่อนวันประชุม 1 วัน )